Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Większość obiektów użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego powinna posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą między innymi:

Z

warunki i metody ochrony budynku przed pojawieniem się ognia

Z

określenie wyposażenia do walki z ogniem wraz ze sposobami ich konserwacji

Z

sposoby postępowania w przypadku pojawienia się ognia

Z

informacje dotyczące ewakuacji ludzi w czasie pożaru

Z

sposoby zapoznania użytkowników z treścią dokumentu

Z

plany obiektu wraz z danymi graficznymi

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinna mieć miejsce co najmniej raz na dwa lata i przy każdorazowej zmianie warunków ochrony przed ogniem. Odpowiedzialni za zlecenie opracowania dokumentu są właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, a zobowiązani są oni do przestrzegania przeciwpożarowych wymagań technicznych, budowlanych i technologicznych, zaopatrzenia budynku w niezbędny sprzęt, zapewnienia użytkownikom obiektu możliwości ewakuacji, zaznajomienie pracowników z przepisami oraz odpowiedniego przygotowania budynku do przeprowadzenia akcji ratowniczej w przypadku rozprzestrzeniania się ognia.