Nadzór BHP nad budową

Firma HSE Consulting, zajmuje się prowadzeniem nadzoru bhp i ppoż nad inwestycjami budowlanymi. Jest to dobra praktyka budowlana, pozwalająca inwestorowi w dużym stopniu ograniczyć wypadkowość w miejscu wykonywanych prac oraz utrzymać na odpowiednim poziomie porządek i wizerunek swojej firmy.

Oferujemy wsparcie dla Inwestora w przygotowaniu zapisów umowy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagań formalnych, egzekwowania przestrzegania przepisów i zasad bhp na terenie budowy, reagowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych. Na etapie planowania i projektowania przeprowadzamy analizę i ocenę ryzyka związaną z realizacją inwestycji. Jej wyniki są podstawą do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na terenie budowy – Plan BIOZ. Wykonawców wspieramy w opracowaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót – IBWR.